de Kinderrechtencoalitie en racisme

 

Sponsoring van “goede doelen”

Als Associatie voor OrganisatieOntwikkeling zijn we ook sponsor van enkele ‘goede doelen’ en/of maatschappelijk relevante projecten. Eerder hebben wij al informatie gegeven over bijvoorbeeld Child Focus (lid van o.a. het netwerk de Kinderrechtencoalitie), van wie wij al een groot aantal jaren tijdens conferenties en trainingen pennen gebruiken; Unicef (nieuwjaarskaarten en het aankopen van artikelen en zg. DoeGoodies); Alpe d’HuZes, de sponsor fietstocht in strijd tegen kanker; Prinses Maxima, centrum voor kinderoncologie; Skate4Air voor onderzoek naar Cystic Fibrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd; OKIN (Opvang kinderen in nood), die o.a. zorgt voor een gezonde vakantie in familiale kring t.b.v. kinderen uit de omgeving van Tsjernobil; Stichting GetOn, die samen met de plaatselijke gemeenschap mensen coacht en steunt in ontwikkelingslanden, om hen te begeleiden naar een baan of eigen onderneming; ondersteuning van sponsorlopen voor aankoop van nieuwe instrumenten voor orkesten.

Deze steun kan financieel zijn, kan gebeuren in gratis mensuren die we aanbieden aan het betreffend project, maar gebeurt soms ook in de vorm van een muziekoptreden met vrijwilligers.

In 2015 volgen wij met belangstelling Child Focus, die naast acties rondom het gebruik van het internet en sociale media door kinderen, zich verbonden heeft aan de Kinderrechtencoalitie.

Op 29 september 2015 organiseerde de Kinderrechtencoalitie een Open Forum in Antwerpen over de impact van racisme op kinderen.

Racisme is een belangrijk thema op het vlak van kinderrechten. Het recht van kinderen om niet gediscrimineerd te worden is één van de belangrijkste hoekstenen van het Kinderrechtenverdrag. Daarnaast hebben kinderen het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld, ook niet-fysieke vormen van geweld.

Racisme is een onbekend thema. Naar de effecten van racisme en discriminatie op de psyche van kinderen is nog maar weinig onderzoek gevoerd. Daarnaast zijn er nog onvoldoende statistische gegevens beschikbaar die structurele discriminatie zichtbaar maken. Er is ook onvoldoende kennis over wat discriminatie en racisme betekent, wat strafbaar is of niet en waar men terecht kan om klacht in te dienen.

Racisme is een onderschat thema. De onderrapportering van discriminatie en racisme, het feit dat het moeilijk ‘juridisch’ hard te maken is, uitspraken over de vermeende relativiteit van racisme in de media, het gebrek aan onderzoek, … zijn allemaal factoren die er toe bijdragen dat (de effecten van) discriminatie en racisme schromelijk onderschat worden in onze samenleving.

De impact van racisme op kinderen (van 0 tot 18 jaar) wordt onderschat. ‘Heel jonge kinderen (van ongeveer 8 jaar) beseffen vaak niet dat ze met racisme worden geconfronteerd’, zegt Farah Laporte, coördinator van de Kinderrechtencoalitie. ‘Ze merken alleen dat ze wat anders worden bekeken. Niet worden uitgenodigd op een verjaardagsfeestje misschien. Vaak vinden ze het zelfs, als ze nog echt jong zijn, haast normaal. Verhalen en ervaringen van kinderen met discriminatie en racisme worden ook niet altijd ernstig genomen. Kinderen (en volwassenen) krijgen te vaak te horen: “Het was toch niet zo bedoeld, trek je het niet aan, dat is toch niet zo erg, reageer er maar niet op”. Toch zijn de gevolgen van dagelijkse ervaringen met discriminatie en racisme zeer ernstig. Ze kunnen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, constante stress, trauma’s en depressie.’

De kinderrechtencoalitie vraagt aan iedereen om extra aandachtig te zijn. ‘We moeten extra alert zijn en luisteren naar hun verhalen en ervaringen, ze erkennen en er gepast op reageren. Elk kind heeft het recht op bescherming tegen discriminatie en tegen alle vormen van geweld,’ zegt Laporte. ‘De actualiteit sterkt ons in onze overtuiging dat we op alle mogelijke manieren voor een mentaliteitswijziging moeten instaan. Op school, in de vrije tijd, bij de gezagsdragers.’

De conclusies van het open forum zijn verwerkt in een publicatie “Kinderrechtenforum, de effecten van discriminatie en racisme op kinderen”. Naast een analyse van de problematiek, zijn er ook (beleids)aanbevelingen geformuleerd. Deze resultaten en aanbevelingen gaan mee in de alternatieve rapportage richting het VN Comité voor de Rechten van het Kind.

Zeven aanbevelingen:

  1. Een gecoördineerd actieplan tegen racisme. Het actieplan moet zowel acties rond mentaliteitswijziging, preventie, sanctionering als herstel bevatten in alle levensdomeinen van kinderen, jongeren en volwassenen. Participatie van kinderen en jongeren bij de opmaak van een dergelijk plan is cruciaal.
  2. Discriminatie en racisme door gezagsdragers (politie, leerkrachten…) ondermijnen het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en het vertrouwen in de samenleving. De competenties in het omgaan met diversiteit bij functies die gezag uitoefenen en die in aanraking komen met kinderen en jongeren moeten verstrekt worden.
  3. Discriminatie en racisme en de gevolgen ervan moeten zichtbaar gemaakt worden via dataverzameling en onderzoek.
  4. Hulpverleners en vertrouwenspersonen van kinderen geven vaak aan dat ze het moeilijk vinden om te reageren op ervaringen van discriminatie en racisme. Ook zij hebben behoefte aan meer informatie, opleiding en intervisie.
  5. Er moet aan een positief schoolklimaat gewerkt worden waar racisme en discriminatie geen kans krijgen.
  6. Het jeugdwerk is een belangrijke plek waar kinderen en jongeren vertellen over hun ervaringen met discriminatie en racisme. Ook jeugd(welzijns)werkers geven aan dat ze hier niet altijd op voorbereid zijn of onvoldoende rond dit thema werken.
  7. Streef naar een positieve beeldvorming van diversiteit in de media. Kinderen krijgen via de media regelmatig negatieve en stereotiepe informatie. Positieve verhalen in de media over diversiteit zijn daarom essentieel.

de Kinderrechtencoalitie
De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van 28 NGO’s dat wil toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), actief wil bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en actief en constructief wil bijdragen tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK.

De Kinderrechtencoalitie doet dit door informatie en expertise in verband met de toepassing van het IVRK te bundelen en samen te brengen, het netwerk van NGO's die actief zijn m.b.t. kinderrechten uit te bouwen en te verstevigen, belangenbehartiging, lobbywerk, monitoring van het beleid en het bekendmaken van de visie en aanbevelingen van NGO's.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw bestaat momenteel uit 28 niet-gouvermentele kinderrechtenorganisaties, waaronder Child Focus.
De Kinderrechtencoalitie is lid van CRIN, het Child Rights Information Network. en associate member van Eurochild.
Voor meer informatie: kinderrechtencoalitie.be  

Meer informatie over de andere “goede doelen”: